6.png

AEROKONTIKI

IN ACTION

DISCOVER AEROKONTIKI

FISHING WITH AEROKONTIKI

AEROKONTIKI DRONE FISHING WITH

GEOFF THOMAS

AEROKONTIKI DRONE FISHING WITH

GEOFF THOMAS

AEROKONTIKI DRONE CATCHES 15 FISH

WORKING WITH AEROKONTIKI

AEROKONTIKI DRONE POWER REEL SYSTEM

AEROKONTIKI DRONE SINKING OR FLOATING BRAID

AEROKONTIKI RAPID LAUNCHER PROTOTYPE TEST